KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu        : İNOVA OFİS ÇÖZÜMLERİ VE DANIŞMANLIK A.Ş. (Bundan sonra İNOVA olarak anılacaktır.)

Hizmet Adresi           : Adalet Mah. Manas Bul. Folkart Towers A Kule No:47/B D:2601 Bayraklı/İzmir

Web Sitesi                  : www.corpneed.com

Telefon                       : 0232 632 00 35

Kep Adresi                : inovaofis@hs01.kep.tr

Kişisel verilerin korunması, veri sorumlusu olarak şirketimiz için hassas ve önemli bir konudur. Kişisel Verilerinizin 6698 Sayılı Kanun, Ulusal ve Uluslararası mevzuat çerçevesinde işlenmesine özen ve önem veriyoruz. Veri Sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sağlanması için kanunun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülükler yerine getirilmektedir.

İNOVA olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetler çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz

 • Çalışan Adaylarımızı,
 • Çalışanlarımızı,
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcılarımızı,
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişileri ve Çalışanlarını,
 • Ziyaretçilerimizi,
 • Tedarikçilerimizin Çalışanlarını,
 • Tedarikçilerimizin Yetkililerini,
 • Yönetim Kurulu Üyelerini, Hissedarlarımızıbilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Aydınlatma Metninin Kapsamı

İşbu Aydınlatma Metni;

      a. Kişisel Verileri Toplama Yöntemlerini ve Hukuki Sebeplerini,

      b. Veri Konusu Kişi Gruplarının Kategorizayonu ve İşlenen Kişisel Verileri

      c. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığını,

      d. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan İdari ve Teknik Tedbirleri,

      e. Kişisel Verilerin Aktarımı,

      f. Kişisel Verileri Saklama Süreleri ve İmha Yöntemlerini,

      g. İlgili Kişilerin Haklarını içermektedir.

 

a. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kanunun amacını düzenleyen 1. Madde ile kanunun kapsamını düzenleyen 2. Maddde’ye uygun olarak, Kişisel Veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle, şirketimiz internet sitesi,  politikada yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde yasadan doğan sorumlulukları eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için toplanır ve şirketimiz veya şirketimiz tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir. Kişisel Verileriniz 6698 Sayılı Kanunun 5. ve 6. maddesi kapsamında tanımlandığı şekliyle;

 • Kanunların açıkça öngörüldüğü
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
 • Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi gereken
 • İlgili kişinin olarak alenileştirmeniz
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında ve bu durumların mevcut olmaması ile açık rızanıza başvurularak işlenmektedir.

İNOVA, kişisel verileri 6698 sayılı KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak websiteleri, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar, başvuru formları, iş sözleşmesi, sözleşmeler, özgeçmiş, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (örn: telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), İŞKUR ve özel istihdam büroları, Headhunter hizmeti sağlayan taraflar, üçüncü taraflar (örn: KKB ve Findeks), ziyaretçi kayıt işlemleri, idari ve ticari faaliyetlere ilişkin alınan belgeler ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplanmaktadır.

     b. Veri Konusu Kişi Gruplarının Kategorizayonu ve İşlenen Kişisel Veriler

 • Çalışan Adaylarımız,
 • Stajyerlerimiz,
 • Çalışanlarımız,
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcılarımız,
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişileri ve Çalışanların,
 • Ziyaretçilerimiz,
 • Tedarikçilerimizin Çalışanların,
 • Tedarikçilerimizin Yetkililerin,
 • Yönetim Kurulu Üyelerin, Hissedarlarımız

 

1-Kimlik Ad Soyad, Anne – Baba adı, Anne kızlık Soyadı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali,

Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no, Kişinin imzası, E-posta, Mali müşavir adı soyadı,

Mali müşavir e-posta, Mali müşavir telefon

Kişisel veri
2-İletişim Adres, E-posta adresi,LinkedIn, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon Numarası,

Sosyal Medya Hesapları, İzinde Bulunacağı Adres,Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer,

İkametgah Adresi,

Kişisel veri
3-Özlük Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş-çıkış belgesi kayıtları,

Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans

değerlendirme raporları, Çalışılan Gün Sayısı

Kişisel veri
4-Müşteri İşlem Çağrı merkezi kayıtları, Fatura Bilgileri, Hizmet Türü, senet, çek

bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi,

Ses Kayıtları

Kişisel veri
5-Fiziksel Mekan Güvenliği Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları

v.b.

Kişisel veri
6-İşlem Güvenliği IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola

bilgileri v.b.

Kişisel veri
7-Finans Maaş Bilgisi, Banka Hesap Bilgileri, IBAN, Bilanço bilgileri, Finansal

performans bilgileri, Hizmet ücreti Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri, İade Tutarıv.b.

Kişisel veri
8-Mesleki Deneyim Diploma bilgileri, İş Geçmişi, Eğitim Geçmişi, Öğrenim Durumu,

Mezuniyet Yılı, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b.

Kişisel veri
9-Pazarlama Reklam ve Kampanya Çalışması Kişisel veri
10-Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Görsel ve İşitsel kayıtlar v.b. Özel Nitelikli

Kişisel veri

11-Sağlık Bilgileri Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b. Özel Nitelikli

Kişisel veri

             c. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

VERİ KATEGORİSİ VERİ İŞLEME AMACI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      KİMLİK

·          Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

·          Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·          Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·          Ücret Politikasının Yürütülmesi

·          Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

·          Talep / Şikayetlerin Takibi

·          Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

·          Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

·          İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·          İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

·          İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·          Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

·          Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·          Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·          Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

·          Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·          Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)      İLETİŞİM

·          Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

·          Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·          Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·          Ücret Politikasının Yürütülmesi

·          Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

·          Talep / Şikayetlerin Takibi

·          Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

·          Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·          Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

·          İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·          İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

·          İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·          Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

·          Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·          Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·          Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

·          Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·          Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)      ÖZLÜK

·          Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·          Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·          Ücret Politikasının Yürütülmesi

·          Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·          İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·          İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

·          İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·          Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·          Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·          Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·          Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

 

 

4)      HUKUKİ İŞLEM

·          Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·          Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·          İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

·          İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·          Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·          Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·          Ücret Poltikasının Yürütülmesi

 

 

 

 

 

 

 

5)      MÜŞTERİ İŞLEM

·          Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Ücret Politikasının Yürütülmesi

·          Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·          İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·          İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·          Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·          Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·          Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerin Yürütülmesi

·          Talep / Şikayetlerin Takibi

·          Veri Sorumlusu Operasyonların Gizliliği

·          Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

6)      FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ

·          Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

·          Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·          Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·          Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

·          Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·          Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·          Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

·          Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·          Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·          Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)      FİNANS

·          Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·          Ücret Politikasının Yürütülmesi

·          Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

·          Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·          İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

·          İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·          Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·          Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·          Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·          Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)      MESLEKİ DENEYİM

·          Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·          Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·          İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·          İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

·          Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·          Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·          Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·          Çalışanlar İçin Yan haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

 

9)      PAZARLAMA

 

·          Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

·          Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

·         Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

10)  GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR

·          Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

·          Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·          Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·          Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

·          Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

·          İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·          İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

·          Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·          Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

·          Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·          Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

·          Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·          Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

 

 

 

11)  SAĞLIK BİLGİLERİ

·          Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·          Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·          İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·          İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

·          Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·          Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·          Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·          Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·          Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·          Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

       d. Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Alınan İdari ve Teknik Tedbirler

İNOVA olarak kişisel verilerinizin işlenme süreçlerinde 6698 sayılı kanun, ilgili mevzuatlar ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun vermiş olduğu kararlar çerçevesinde belirlenen idari ve teknik tedbirleri almaya azami derece önem göstermekteyiz.

İNOVA, gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak şirket içi yada dışından oluşabilecek risklere karşı kişisel verilere yetkisiz erişimi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemektedir. İNOVA, kişisel verileri işlerken aşağıda tanımlı idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

İdari Tedbirlere Yönelik Uygulamalar:

 • Kişisel Veri Envanteri Hazırlanması
 • Sözleşmeler (Veri Sorumlusu-Veri Sorumlusu, Veri Sorumlusu – Veri İşleyen arasında)
 • Gizlilik Taahhütnameleri
 • Risk Analizleri
 • İş Sözleşmesi, Disiplin Yönetmeliği (Kanuna Uygun Hükümler İlave Edilmesi)
 • Kurumsal İletişim (Kriz Yönetimi, Kurul ve İlgili Kişiyi Bilgilendirme Süreçleri, İtibar Yönetimi vb.)
 • Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri (Bilgi Güvenliği ve Kanun)
 • Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Bildirim

Teknik Tedbirlere Yönelik Uygulamalar:

 • Yetki Matrisi
 • Yetki Kontrol
 • Kullanıcı Hesap Yönetimi
 • Ağ Güvenliği
 • Uygulama Güvenliği
 • Şifreleme
 • Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri
 • Log Kayıtları
 • Yedekleme
 • Güvenlik Duvarı
 • Güncel Anti-Virüs Sistemleri
 • Silme, Yok Etme, Anonim Hale Getirme

İNOVA olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda yukarıda belirtilen idari ve teknik tedbirleri alarak veri güvenliğini sağlıyoruz. Yukarıda sayılan idari ve teknik tedbirler alınmasına rağmen serverlarımıza yapılması muhtemel saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, İNOVA bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

        e. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel Verileriniz, ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi, şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, şirketimiz kurumsal isleyişinin sağlanması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizin en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin talep, ihtiyaç̧ ve isteklerinize göre özel hale getirilerek önerilmesi, veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması, şirketimiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, şirketimize talep ve şikâyetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, şirketimiz internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi amaçlarıyla ve veri depolama ile mail server hizmetinin Microsoft tarafından alınması sebebiyle Microsoft ile sınırlı olarak Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında aktarılır.

 

Kişisel Verileriniz; hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, işbirliği içinde bulunduğumuz şirket ve kurumlara, akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız şirketlere, yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir. Yapılan bu aktarımların niteliği ve paylaşım yapılan taraflar, veri sahibi ve İNOVA arasındaki ilişki türüne ve niteliğine, aktarımın amacına ve ilgili yasal dayanağa bağlı olarak değişmekte olup, bu taraflar genel itibariyle aşağıdaki gibidir:

 

 • Hukuk Büroları Gibi Yasal Merciler ve Yasal Amaçlı Faaliyetlerde Destek Alınan Kurumlar,
 • Microsoft
 • Koordinasyon, İş Birliği ve Verimliliğin Sağlanması Amacıyla İNOVA Bünyesindeki İş Birimleri,
 • Finansal İşlemlerin Gerçekleşmesine Olanak Sağlayacak Bankalar,
 • İş Kazası Durumunda Sağlık Kuruluşları veya Hastaneler,
 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişiler
 • İş Ortaklarımız
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlar
 • Hissedarlarımız
 • Tedarikçilerimiz

     f. Kişisel Verilerin Saklama Süreleri ve İmha Yöntemleri

Kişisel verilerinizin saklama süresine ilişkin esaslar aşağıdaki şekildedir:

 • Şirket faaliyetlerine ilişkin tabii olunan yasal mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmiş ise söz konusu veri en az belirlenen süre kadar.
 • Şirket faaliyetlerine ilişkin tabii olunan yasal mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmemişse, veri işleme faaliyeti için belirlemiş olduğumuz amaçlar doğrultusunda 6698 Sayılı Kanunun İlkelerini gözetmek suretiyle belirlenen süre kadar.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen süreler sonunda silme ve yok etme yöntemleri kullanılarak imha edilmektedir.

      g. İlgili Kişilerin Hakları

6698 sayılı Kanunun 11.maddesi kapsamında verisi işlenen gerçek kişiler olarak dilediğiniz her zaman tarafımıza başvurarak aşağıda sıralanan haklarınızı kullanabilirsiniz.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenip İşlenmediğini Öğrenme,
 • Kişisel Verileri İşlenmişse Buna İlişkin Bilgi Talep Etme,
 • Kişisel Verilerin İşlenme Amacını ve Bunların Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığınım Öğrenme,
 • Yurt İçinde veya Yurt Dışında Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişileri Bilme,
 • Kişisel Verilerin Eksik veya Yanlış̧ İşlenmiş̧ Olması Halinde Bunların Düzeltilmesini İsteme,
 • Kanun’un 7 Nci Maddesinde Öngörülen Şartlar Çerçevesinde Kişisel Verilerin Silinmesini veya Yok Edilmesini İsteme,
 • Kanun’un 11. Maddesinin (D) Ve (E) Bentleri Uyarınca Yapılan İşlemlerin, Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişilere Bildirilmesini İsteme,
 • İşlenen Verilerin Münhasıran Otomatik Sistemler Vasıtasıyla Analiz Edilmesi Suretiyle Kişinin Kendisi Aleyhine Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına İtiraz Etme,
 • Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı Olarak İşlenmesi Sebebiyle Zarara Uğraması Halinde Zararın Giderilmesini Talep Etme

Yukarıda belirtilmiş olan ve fakat bunlarla sınırlı olmayacak şekilde Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak ilgili tesise şahsen yada Noter Kanalı ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@coprneed.comüzeriden iletebilirsiniz. Şirketimizbaşvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğinegöre en kısa sürede ve her halükarda en geç otuz güniçinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

SAYGILARIMIZLA,

İNOVA OFİS ÇÖZÜMLERİ VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Gönder
Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz?

Sizi Arayalım!

  Adınız Soyadınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Ofis Türü

  Kişisel verilerinizin gizliliği ve korunmasına önem veriyoruz. Doldurduğunuz form ile kişisel verileriniz işlenecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili aydınlatma metnimize buradan ulaşabilirsiniz. Sayfa linki